Austrian white softwood
ናይ ኣውስትርያ ጣውላ

ፍርያትና

Emprim Trading PLC Ethiopia | ኦስትሪያዊ ነጭ እንጨት

ልስሉስ ዕንጨይቲ ኦስትርያ ኣብ ኣውስትርያ ዚበቍል ዓይነታት ዕንጨይቲ፡ ከምኡ’ውን ስፕሩስ፡ ፊርን ፓይንን ዝዓይነቶም ዘሪኢ የተቃልል። ብብሉጽ ጽሬትን ጽንዓትን ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ንህንጸት፡ ምፍራይ ኣቑሑ ገዛን ካልእ ፕሮጀክትታት ስራሕ ዕንጨይትን ፍቱው ምርጫ ይገብሮ። እዚ ታውላ እውን ጽቡቕ ተፈጥሮኣዊ ሕብርን ቅርጺ ስለ ዘለዎ፡ ብስነ-ጽባቐኡ ኣዝዩ ተደላዪ እዩ።

ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ናይ ኣውስትርያ ጣውላ ንዓቢ ፕሮጀክትታት ህንጻ ምቹእ ምርጫ እዩ። እዚ ብጥንካረኡን ጽንዓቱን ዝፍለጥ ዕንጨይቲ፡ ኣብ ፍሬም ህንጻ፡ ንመሬት ፥ ብውሽጢን ድገን ክንጥቀመሉ ንኽእል። ፍርያትና ዝተፈላለየ ዓቐንን ደረጃን ናይ ኣውስትርያ ልስሉስ ዕንጨይቲ ስለዘጠቓልል ኾይኑ ፥ብንፕሮጀክትኩም ትኽክለኛ ኣማራጺ ይኸውን።

ኣብ ህንጸት፡ ዕንጨይቲ ኦስትርያ ንፍሬሚንግ፡ ናሕስን ንመሬትን ምጥቃም ልሙድ እዩ። ብሓይሉን ንመበስበስ ዝጻወር ፡ ንኸቢድ ኩነታት ኣየር ክጻወር ዝኽእል መዋቕራት ንምህናጽ ዘተኣማምን ንብረት ይገብሮ። ተፈጥሮኣዊ ጽባቐኡን ብኣርኪተክተራት፡ ኮንትራክተራት፡ ጅምላ ሸየጥትን ሃነጽትን ፍቱው ይገብሮ።

እንታይ ኢዩ ኤምፕሪም

ትካል ኤምፕሪም ትሬዲንግ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኦስትርያ ልስሉስ ዕንጨይቲ ኣምጻእን ኣከፋፋሊን ትካል እዩ። ኣብዚ ኢንዱስትሪ ናይ ዓመታት ተመኩሮ ዘለና ንፕሮጀክትታት ህንጸት ዝኸውን ልዑል ጽሬት ዘለዎ ፍርያት ዕንጨይቲ ከም እሙን ኣቕራቢ ኮይና ኣለና።
Emprim Trading PLC Ethiopia Logo

ንኮንትራክቶር ፥ ኩባንያ ህንጻ፥ ኣከፋፋሊ ወይ ግለ ሰብ
ዝቀድወኩም ዓይነት ዕንጨይቲ ኣዳሊናልኩም ኣለና

Emprim Trading PLC Ethiopia | ኦስትሪያዊ ነጭ እንጨት
ስለምንታይ ነዓና ትመርጹ

ሕጋዊ ኣምጻኢ

ደወል ወኪል

ቅልቱፍ መልሲ

ርትዓዊ ዋጋ

Emprim Trading PLC Ethiopia | ኦስትሪያዊ ነጭ እንጨት
ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት

መልእኽቲ ስደዱልና

ናብ መላእ ኢትዮጵያ ብምግልጋልና ብጣዕሚ ሕቡናት ኢና።