Austrian white softwood
Muka lallaafaa adii Oostiriyaa

Oomishoota

Emprim Trading PLC Ethiopia | ኦስትሪያዊ ነጭ እንጨት

Muka lallaafaa Oostiriyaa gosa mukaa Oostiriyaa keessatti biqilu kan agarsiisu yoo ta’u, isaanis ispiruusii, firii fi paayinii dabalata. Qulqullinaa fi yeroo dheeraa turuu isaatiin kan beekamu yoo ta’u, ijaarsa, meeshaalee manaa hojjechuu fi pirojektoota mukaa biroof filannoo jaallatamaadha. Mukti lallaafaan Oostiriyaas halluu uumamaa bareedaa fi fakkii midhaanii waan qabuuf hawwata miidhaginaa isaatiin baay’ee barbaadama

Muka lallaafaa adiin Oostiriyaa biyya alaatii galfamu pirojektoota ijaarsaa bal’aadhaaf filannoo gaarii dha. Cimina, turtii fi hojii baay’ee hojjechuu isaatiin kan beekamu mukaan kun furmaata gamoo, lafa, fi xumura keessaa fi alaa keessatti fayyadamuuf mijataa dha. Sararri oomisha keenyaa muka lallaafaa adii Awustiraaliyaa guddinaa fi sadarkaa adda addaa waan of keessaa qabuuf pirojektii keessaniif filannoo sirrii ta’e filachuu dandeessu

Ijaarsa keessatti muka lallaafaa Oostiriyaa yeroo baay’ee furmaata, foddaa fi lafa kaa’uuf itti fayyadama. Ciminaa fi manca’uu dandamachuu isaatiin gatii guddaa kan qabu yoo ta’u, caasaa haala qilleensaa hamaa dandamachuu danda’u ijaaruuf meeshaa amanamaa ta’a. Hojii baay’ee hojjechuu fi bareedinni uumamaa isaa arkiteektoota, Kontiraaktaroota, Daldaltoota Jumlaa fi ijaarsitoota biratti jaalatamummaa isaa isa taasisa.

Waa'ee Keenya

Emprem Trading Plc dhaabbata muka lallaafaa adii Oostiriyaa biyya alaatii kan galchuu fi raabsu yoo ta’u, teessoo isaa Itoophiyaa keessa kan godhatedha. Maamiltootaa keenyaaf tajaajila gaarii kennuuf fi oomisha keenyas gatii madaalawaa ta’en dhiyeessuuf qophiidha. Emprim Trading keessatti oomishoonni mukaa qulqullina qaban bu’uura pirojektoota ijaarsaa milkaa’oo ta’uu isaanii ni amanna, kanaaf fedhii mukaa keessan hundaaf madda amanamaa ta’uuf cimnee hojjenna
Emprim Trading PLC Ethiopia Logo

Kontiraaktara, abbaa dhaabbata ijaarsaa, daldalaa ykn nama dhuunfaa yoo taatan nuti oomisha mukaa fedhii keessaniif ta'u qabna

Emprim Trading PLC Ethiopia | ኦስትሪያዊ ነጭ እንጨት
Waa'ee Keenya

Galchuuf mirga seeraa kan qa

Bakka bu'aa Bilbilaa

Deebii Saffisaa

Gatii Madaalawaa

Emprim Trading PLC Ethiopia | ኦስትሪያዊ ነጭ እንጨት
Guyyaa torban qofa hojjenna

Ergaa Nuuf Ergaa

Guutummaa Itiyoophiyaa keessatti tajaajilaa jiraachuu keenyatti baay'ee boonna